and
તરાન પીસાં | Flight Feathers

1 October 2016

Translated from the English to the Kunkana (Gujarati script) by Kamlesh Gaekwad

અઠ બુહું પૅલિકનાં તે ઓવારાવર ગોળા હુયી જાનુકા 
કુટબેના ફોટા
જીસાં લાગ? વેટ વાવર આહા
તળાવીહુન ત ડોંગરહુદીનાં
ઝાડ ત યુધ્ધના દેશ આહા.
ઉજે઼ડ ઝીલ સંઘર્ષનાં ગુલાબી ગળાં
પરંપરાગત હોડી બનવી હન્ યીં તળાવ ધાંપી દેંવ,
પરંપરાગત માચી બનવી હન્ યીં ભૂંય ધાંપી દેંવ.
આમાલા યે પાની પાસીં કાંહી જુયજ હ.
ગૂંળી ચાંખુલા આહા, નીં ચાંખુલા
આંસુળાં
પૅલિકનાં સોડીહન્ જાવલા મંડનાંત,
આપલે શબ્દને જીસાં, સીદાઈમાં જીસાં
જીભી કરતાં વહી ગેં, સરકુલા,
પોંહવુલા, વાહદુલા, ઊડુલા, ઊડી જાવલા.
કાંહીં તરી હુયી ગેં અઠ.

This entry was posted in 55.1: DALIT INDIGENOUS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related Posts:

Comments are closed.

Please read Cordite's comments policy before joining the discussion.