Kamlesh Gaekwadતરાન પીસાં | Flight Feathers

Translated from the English to the Kunkana (Gujarati script) by Kamlesh Gaekwad અઠ બુહું પૅલિકનાં તે ઓવારાવર ગોળા હુયી જાનુકા  કુટબેના ફોટા જીસાં લાગ? વેટ વાવર આહા તળાવીહુન ત ડોંગરહુદીનાં ઝાડ ત યુધ્ધના દેશ આહા. ઉજે઼ડ ઝીલ સંઘર્ષનાં ગુલાબી ગળાં પરંપરાગત હોડી …

Posted in 76: DALIT INDIGENOUS | Tagged ,