5 Self-translations by Albena Todorova

By | 1 November 2019

The eighth of September

Sometimes the thirteenth or the twenty-second
Is the birthday of my inner nomad tribe
They restlessly smell the morning wind
And protest when I turn left from the river alley towards the office
Go, cycle on, go
What are you thinking going back to that box
The tenth of September, the second or the nineteenth 
Summer camp packing anniversary 
Time to follow the sun towards new winds, forests, horizons

I want to 
lay down on the clouds 
stretch over the poplar treetops
slide over the Rhein towards some distant place
Whatever pulls my body’s memory 
(a box of something I inherited)
I carry that autumn after autumn 
And bite my lips when I spot through the office window 
A flock of geese or September clouds 


осми септември
понякога тринайсти или двайсет и трети
е рожденият ден на вътрешното племе номади
сутрин неспокойно душат вятъра
и протестират, когато от алеята край реката
завивам към офиса
напред викат напред още
къде си тръгнала към тази кутия
десети септември, втори или деветнайсти
годишнина от разтъкмяването на летния лагер
потегляме след слънцето към нови ветрове, гори и хоризонти
 
искам да легна върху облаците, да се изпружа връз върховете на тополите
по рейн да се хързулна към далечното
това, което дърпа паметта на тялото
(кашон наследство плочи и касети)
аз безполезно влача есен подир есен
и през прозореца на офиса прехапвам устни подир ятата гъски
или облаци

This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.