mtDNA

By and | 1 October 2016

Translated from the English to the Konkani (Roman script) by Favita Dias

Ashir ghannitlean ami payachea botacher chollun darvatea tarfen gelim. Durgachi deg sodun kadit, grey mulgachi zhada soglleak ximpadleat ani parkhe ton sagllem bhirankull. Poilim folini girest desh atam fugavacho bi. Ho toh ek jago avoin kennach amka vaat sodun chalpak diunk na. yadichea ghatnasthalacher tapaspak rebyat murgallo shetkar xitkavnnecho far marta hyo tajyo kannyo aikunk etat.

Sakaile lakdachea poola vailyan cholun ami kharizachea monya pravaha kaden pavli ani eka mekachea xantin sangata boslim. Hya pauti soglleank amka kankri mellim. Bhoorya rangache kudke kadun havem botani pillun tancho pito kelo. Puravya khatir avoin ek photo kadpak suchoilem. Hi poili paut nasli ji tika bhashtailli. Havem mhoji botam granite fatrachea khol katrya madi bhonvdailim. Jardin and vanjiv lokani ekda chintle ki tika katrun vastusangrahalayat ghatlyar barem.

Ek tarnatti chali mogan padli. Raktsambhandha bhair lagn jail. Ho manis aple padven granitachea pikavelean aplea lokakadsun begin pois dhanvlo. Pun te tin kavebaj bhivkute dadle sodanch nadir davrun asle. Puro jallyan ternate chalyen kharijachea xhant vhanvnnekaden dimi ghatli. Jadugar hya tarnya mogak tapoita astana kavebaj bhivkutya dadlyanchi savlli vhad vhad jayat vatali. Tiche vhont udkan lagle ani ti fatar jail.

Mhaji avoi mhaka sadanch aslya jagyani vhortali. Bapui kennai yetalo. Titlench. Avoi saddanch ani bapui kennai. Fatar jalle tiche fativelyan udak nisarta te havem polloun aple rakt sambhand kasha vollkunk etat hem chintalem. Havem amchea char gotrchinhache antah pravah ani ghuspallem parikramacho sambandh aikallo. Hanv ani konakuch hacho sahbaghi karche na. kenna kenna tuka kahbar asta kitem kitem dusreanche nhai tem. Tya rebyant murgallya shetkara bashen jaka tya mhellya yantrik nagarachea apghatat maran ailem.

Kennach vidvata kaden meter jaunche nhai. Vasovchea nasdhusan ragtavhea gajalini bhirant giraslya. Pun havem tar svata sabhavik manovriti damun davarpache chalu davarlem jalyar sanvsar sompta mhallyar chad vait jatlem.kashe taren eka vaighyanikan manshabhitar hormone thyroxine-achea samantayecher kavtuk kellem havem ek paut vachilem. Hormone mhanche khar kayamat ani hawamanat tigav. Tanni taka jannshastra parivartan hem nanv dilem.

Avoi ani bapaikaden mellillya amchea ranganuche parat ekikaran badlap eka kallar purvachinntit aslem hem sangpak amka konn dhave katiche nakat. Jivanshastravishi ghadillo mhalyar puro. Mahje avoin mhaka tichi mitiokaindriyal DNA dilli hi kani tiche avoi paryan saan chalet ailya. Sangatan saral avoi vatentli voll hya jagya vaili nhai pun mhajya bapaichi ranganu hangache, hya deshantle. Hanv sodanch chintam jhe mhoji avoi mhaka xikounk shakli na tem ti kasha shikli? Pun ti mhunno, tyo nhoiche degevoilyo pasoyo, to khariz ani khatkhatit kaydyacho masudo. Saglyakun chad tinnem amkam marg sodun chalpak dilem ami amchi apli vat parti ghara bhavishyachya raktnatyank sodunk.

 


This entry was posted in 76: DALIT INDIGENOUS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.