Hoang Tien NguyenGig Ryan in Vietnamese Translation

Oppenheimer trước Ủy Ban Điều Tra Những Hoạt Động Phương Hại Mỹ Quốc Những câu hỏi của họ bắt đầu, rồi đến những giả định, tiếp tới là những giả thuyết Mỗi góc cạnh bị tránh né, bị đẩy tới. …

Posted in TRANSLATIONS | Tagged ,

Phan Nhien Hao in English Translation

In the changed season I heard the season has changed the river is running this direction then one day the sea will enter the city I heard in the far places people had lit up the night with pleasure some …

Posted in TRANSLATIONS | Tagged ,