Sky Song | Taleng Nitom

By | 1 October 2016

Donyi a:deng ə mirï i:pak kiisa
Karik sima pə, lupo sima pə
Taləng migmo, domuk amil- along lo
turnam nganam doying əm
a:dlik dung.

Ngolu esing anə əm bodong pə
dak do pə mətuai.
Ko iman əm, mime lupo əm
A:rik anam abu lupo əm məpak la
Takar simyo duki sinam kïisa
A:lap gəna lobo delo
Ngolu pïiyang əm duklen tuaii.

Yenam dagnam əm kapədii yege ton
ngo luken bimang.
Aku pator kisa kolo
nok alak lagyap nam əm kala
bedang enam legapə,
ma, angku nam legapə,
Ngo kaken ma tuaii.

Ati duyi mang əm
Donyi hango ə dungkai.
Ro rokom appun punnam əm kala
Ngok apii ə bi:ng kai, bursi la.

Lobo kusereng kosang.
Pətang kiisa taleng alap ə
A:ngu a:ngu doying pəl bo kai.
Uksing latying kiisa
ngolu yume a:gom pe lupo sikai.

A:deng a:gom ə mipa sinam a:gom ə.
Taleng kitku so yenam daknam ə
domuk əmə latnam kiisa
taleng doying ə
Ngok alak so adlik kai.

This entry was posted in 76: DALIT INDIGENOUS and tagged . Bookmark the permalink.

Related work:

  • No Related Posts Found

Comments are closed.